Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 februari 2020

Onze integrale visie over het Sociaal Domein

In de raadsvergadering van 28 januari 2020 is aan de hand van een peilnota gesproken over de visie op het integraal beleid sociaal domein. Hieronder vindt u de tekst zoals deze door Machteld Buit op deze vergadering is uitgesproken:

Voorzitter,

Het college biedt ons een visie aan voor een integraal beleid sociaal domein met als doel dat deze als kapstok dient voor de diverse beleid- en uitvoeringsnota’s rond het sociaal domein.

De ambitie is dat het document richting geeft, samenhang aanbrengt en ‘onder de arm’ wordt meegenomen.

De ambitie delen wij. Echter we ervaren een discrepantie tussen uw ambities en deze visie, zoals deze in deze notitie is verwoord.

Wij vinden dat deze visie

 • geen richting geeft maar juist meer onduidelijkheid en vragen oproept en het
 • geen samenhang geeft in de verschillende taken en beleidsvelden.
 • niet gemakkelijk leesbaar waardoor je hem niet zomaar even ‘onder je arm’ meeneemt waardoor je geen draagvlak krijgt.

Het is een peilnota. Wij hopen dat u een vorm kunt vinden waarin onze uitgangspunten en zienswijzen in een nieuwe peilnota meegenomen kunnen worden en t.z.t aan de raad aanbiedt.

Eén van de uitgangspunten van D66, die wij richtingaanwijzers noemen, is dat wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Wij vinden dat de sleutel voor verandering bij mensen zelf ligt en de overheid daarbij aansluit. De thema’s zelfredzaamheid en eigen regie spreken ons dan ook zeer aan.

De ambities samen werken, kijken wat helpt, geen verkokerde hulpverlening maar een integrale aanpak delen wij. En in onze optiek moet een visie op het sociaal domein deze aanpak versterken. Ook wij zien de noodzaak om beleid en werkwijze te veranderen omdat de ontwikkelingen in de  samenleving een andere invulling vragen, zoals

 • de demografische ontwikkelingen. De toename van het aantal ouderen en de afname van het aantal jongeren innovatie in het huidige aanbod van zorg en voorzieningen noodzakelijk maken.
 • de digitalisering en globalisering van de samenleving. Deze leiden tot vele veranderingen, en vraagt aandacht voor de aansluiting van diverse inwoners in onze gemeente.

Deze ontwikkelingen vragen een actieve houding van burgers, overheid en zorginstellingen om te innoveren en mogelijke problemen te tackelen. Dit gaat het beste als er doelgericht gewerkt wordt, knelpunten helder zijn en men met elkaar in verbinding is.

Het doel van een integrale visie op het sociaal domein is wat ons betreft het doel zoals het in de WMO verwoord is: dat burgers zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

In deze notitie maakt u deze doelstelling onnodig gecompliceerd en ingewikkeld waardoor het werken naar zelfstandigheid ingewikkelder en onduidelijker wordt.

 • Om burgers zelfredzaam te houden, dat ze hier eigen regie op nemen dan helpt het als hun omgeving, hun context duidelijk, concreet en overzichtelijk is. Dan nemen ze regie. De wolligheid van de visie draagt hier niet aan bij.
 • de thema’s die u aanreikt roepen meer vragen op dan dat ze handvatten geven in de richting die we met elkaar op dienen te gaan. wij zijn dus geen voorstander van het gebruiken van deze thema’s;
 • Uw uitwerking van de thema’s is grenzeloos terwijl de uitdagingen van de gemeente in de komende tijd juist is om zo goed mogelijk met de beschikbare middelen als geld en menskracht om te gaan. Dit betekent dat we onze uitgaven en daarmee onze ambities dienen te begrenzen.
 • D66 gaat ervan uit dat mensen regie willen nemen. Als de wereld zich door digitalisering en globalisering anders organiseert dan is het nodig dat wij helpen om de keuzes helder maken. Het helpt dan niet om inwoners te vertellen dat ze eigen regie moeten nemen.
 • We zijn ons bewust dat een klein gedeelte van onze inwoners niet in staat is om deze regie te nemen of bereid is om deze regie te nemen. De kunde is om hier goed op te anticiperen. Het meest effectief is om dan in dialoog met deze inwoners te kijken wat ze zelf kunnen doen en wat hun belemmert om dit zelf te doen. Als mensen dit niet zelf kunnen dan samen met familie of anderen. Samen te kijken welke voorzieningen mensen nodig hebben zodat ze zo zelfstandig mogelijk hun leven kunnen leiden.
 • Ook kunnen wij niet akkoord gaan met de keuzes die u maakt voor beleidsafbakening. Wij hebben grote moeite dat alle beleidsnotities en uitvoeringsplannen getoetst dienen te worden langs deze visie. Wij vinden dit omslachtig en ingewikkeld. Het draagt bij aan versnippering van processen waardoor het nog langer duurt voordat er tot actie wordt overgegaan. D66 is voorstander van eenvoudige, heldere procedures. Deze dragen er aan bij dat: burgers niet eindeloos hoeven te wachten op een voor hen noodzakelijke voorziening, dat we sneller en meer to the point beleid kunnen voeren, kunnen innoveren waardoor we sneller anticiperen op gewenste veranderingen en dat betrokkenen gemakkelijker initiatieven kunnen nemen.

Wij zijn voor een beleid dat gekenmerkt wordt door: kort waar het kort kan en waar nodig, zoals bij complexe casuïstiek, duurt het helaas langer.

Een van de uitgangspunten van de decentralisatie is dat lokaal meer maatwerk gegeven kan worden. doen wat kan en mogelijk is in tegenstelling tot het controleren en voldoen aan regels. De financiën van de gemeente rondom het sociaal domein dwingen de gemeente om keuzes te maken wat we wel en niet gaan doen. De fractie van D66 vind het belangrijk dat het ambtelijk apparaat haar tijd en energie gaat steken in het opstellen van criteria op basis waarvan deze keuzes gemaakt kunnen worden. Wat gaan we vastleggen, wat gaan we meten en met wie gaan we hierover op welke wijze overleggen.

We krijgen zo inzichten aangereikt waar we op moeten anticiperen, waar we ons nog meer moeten focussen op preventie vanuit ieder mogelijk invalshoek.