Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 april 2017

Duaal – niet politiek – college Enkhuizen

 

Gericht op continuïteit en uitvoering van ingezet beleid

D66, Het Enkhuizer Alternatief, Nieuw Enkhuizen, Lijst Quasten, PvdA en VVD hebben 2 ervaren bestuurders bereid gevonden om een ‘neutraal’ college zonder achterban te vormen, waarbij zij voor elk collegebesluit binnen de gemeenteraad voldoende steun moeten vergaren. Als leidraad wordt het lopende raadsprogramma aangehouden, om de periode tot de gemeenteraadsverkiezingen (2018) te overbruggen. Het beoogd college zal bestaan uit Erik Struijlaart (oud-wethouder Zaanstad namens de VVD) en Dorus Luyckx (oud-wethouder Edam-Volendam namens de PvdA). Op dinsdag 4 april komt de gemeenteraad van Enkhuizen bij elkaar om de nieuwe wethouders te benoemen.

Een raadsmeerderheid – bestaande uit D66, Het Enkhuizer Alternatief, Nieuw Enkhuizen, Lijst Quasten, PvdA en VVD – hebben na het vertrek van wethouder Olierook, en het ter beschikking stellen van de portefeuilles door de wethouders Wijnne en Kok gesprekken gevoerd om te komen tot een nieuw college voor de gemeente Enkhuizen. De unieke en uiteenlopende raadscombinatie zijn bij de gesprekken uitgegaan naar de onderlinge overeenkomsten, in plaats van te focussen op de verschillen. Daarbij is partijpolitieke profilering, ervaringen uit het verleden en het aanwijzen van schuldigen achterwege te laten. Vanuit deze positieve, constructieve en op de toekomstgerichte samenwerking is hard gewerkt aan een oplossing voor het dreigende vacuüm in het gemeentebestuur.

Uitgangspunten nieuwe college Enkhuizen

  • Nieuw bestuurscultuur
  • Uitvoeren van het raadsprogramma
  • Sterke aandacht voor de organisatieontwikkeling SED.

Het resultaat van de gesprekken is een ‘zakencollege’, bestaande uit 2 wethouders die de stad gaat besturen tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Bestuurscultuur

Bij de vorming van het nieuwe college van de gemeente Enkhuizen is uitgegaan van een duaal bestuursmodel, dit in plaats van de monistische (één-laags) bestuurscultuur. Bij de invoering van het duaal stelsel (2002) zijn de rollen, taken en posities van de gemeenteraad en het college strikt gescheiden. De raad stelt de kaders en controleert, het college adviseert en voert uit.

Om het duale stelsel zo optimaal mogelijk te benutten is gezocht naar onafhankelijke bestuurders die binnen een ‘zakencoalitie’ per besluit op zoek moeten gaan naar voldoende steun binnen de raad. Om deze reden is er niet voor een coalitieakkoord gekozen.

Raadsprogramma gehandhaafd

Om de continuïteit van het bestuur te waarborgen wordt het raadsprogramma (coalitieprogramma ‘Samen stelling, voor stad en zorg’) als leidraad genomen voor het uit te voeren beleid genomen. Uit een evaluatie van het raadsprogramma (raadsbrief stand van zaken college-uitvoeringsprogramma 2014-2018) kwam naar voren dat dit grotendeels tot uitvoering is gekomen. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is ervoor gekozen om geen grote koerswijzigingen in te zetten.

Door de gemeenteraad is er de afgelopen periode diverse projecten en beleidsterreinen voorzien van bestuurlijke kaders. Het nieuwe beoogde college zal deze conform de raadsopdracht uitvoeren.

Organisatorische problemen SED

De medewerkers van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland zijn per 1 januari 2015 gefuseerd binnen de SED-organisatie. De ontwikkeling van de SED-organisatie is zorgelijk en geeft risico’s voor de realisatie van de ambities van Enkhuizen en de uitvoering van de wettelijke taak op het sociaal domein. Daarom krijgt de portefeuille Personeel en Organisatie het komende jaar van het beoogd college en de gemeenteraad passende politieke aandacht.

Geen ‘politiek’, maar duaal college

Op basis van eerdergenoemde uitgangspunten en vanuit de wens van de raadsmeerderheid dat het nieuwe college geen politiek college is, maar een duaal college van en voor alle raadsfracties, is een profiel opgesteld en naar kandidaten gezocht.

De voorkeur ging uit naar wethouders-kandidaten die geen tot weinig banden met de bestaande Enkhuizer politiek hebben, en liefst al eerder op bestuurlijk niveau met elkaar hebben samengewerkt.

Door de bestuurlijke ervaring in elkaar aanvullende portefeuilles én de gevorderde uitvoering van het door het vorige college ingezette beleid, hoeft het college uit niet meer dan 2 wethouders te bestaan.

Het beoogd college zal bestaan uit Erik Struijlaart en Dorus Luyckx. Zij nemen partijloos zitting in het college.

Erik Struijlaart heeft een ondernemersachtergrond en was tot 2014 wethouder in Zaanstad, op het gebied van Economie, werk en inkomen, toerisme en P&O. Hierdoor kent hij de politieke aspecten van van vele verschillende kanten.  Erik Struijlaart: ‘Enkhuizen biedt inwoners, bezoekers en toeristen prachtige kansen. Ik verheug me erop samen met het college, gemeenteraad en organisatie hier hard voor in te zetten’.

Dorus Luyckx  ziet zichzelf als een bruggenbouwer tussen mensen met verschillende belangen met als uitgangspunt:’ We komen er samen uit’. Hij herkent zich in de Westfriese nuchterheid, hartelijkheid en sociale betrokkenheid. Dorus Luyckx: ‘Graag zet ik mijn kennis en kunde als oud-wethouder van Edam-Volendam in, maar ook mijn lange ervaring als vrijwilliger in tal van maatschappelijke organisaties en als directeur van een basisschool en docent in het voortgezet onderwijs’.

Procedure

Het voorstel om de nieuwe wethouders te benoemen zal worden behandeld in de raadsvergadering van dinsdag 4 april.

Noot voor de redactie

Bovenstaand persbericht is opgesteld in overleg met de fractievoorzitters van D66, Het Enkhuizer Alternatief, Nieuw Enkhuizen, Lijst Quasten, PvdA en VVD.

 

Meer informatie:

Voor vragen of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met:

Jaap Koning (raadslid D66), telefoon 06 – 516 39 687 of e-mail jaap.koning@me.com